Deelgebied 1

Kavels Gele Helmbloem

Algemene principes van bebouwing:
Strakke moderne woningen met een open sfeer.

ALLE BOUWKAVELS DEELGEBIED I ZIJN INMIDDELS VERKOCHT !

Langs de "gebogen straten" worden uitsluitend vrijstaande en vrijstaand geschakelde woningen gesitueerd. De woningen zijn opgebouwd uit strakke geometrische elementen. Het hoofdgebouw bestaat aan de voorzijde uit een kubus van globaal 6 x 6 m. Verschillende elementen (dakopbouw, bijgebouwen) worden daar tegenaan geschoven. Strak metselwerk/stucwerk in wit/lichtgrijs met kozijnen in donkere kleuren.

Langs de gebogen straten worden uitsluitend vrijstaande en vrijstaand geschakelde woningen gesitueerd. De woningen stralen een strakke moderne open sfeer uit. Dit komt in de kleurstelling en de architectuur tot uitdrukking door een themakeuze. De woningen zijn opgebouwd uit strakke geometrische elementen. De hoofdbouwmassa bestaat uit een kubusvorm van globaal 6 bij 6 meter. Verschillende dakopbouwen, kappen en bijgebouwen worden daar tegenaan geschoven. De woningen variëren in dakvorm, indeling en kleurnuancering van elkaar. Per straat is voor één samenhangend kleurschema gekozen. Naast de solitaire woning aan de Groenstraat zijn twee vrijstaande woningen voorzien die in bouwmassa, kapoplossing, materiaal en kleur aansluiten op de bestaande woning.

hoofdgebouw:

 • Twee lagen met dakopbouw,
 • Terug gelegen opbouw met vrije kapvorm (plat, lessenaar, zadel, rond),
 • Geen erkers of andere uitstekende bouwelementen.

bijgebouw:

 • Terug liggende garages en bijgebouwen aan de noordzijde van de woning.

kleur- en materiaalgebruik:

 • Gevels: strak metselwerk /stucwerk, wit tot lichtgrijs, volgens kleurschema;
 • Kozijnen: verschillende materialen, hout, metaal in donkere steunkleur;
 • Daken: verschillende materialen (pannen, metaal, dakfolie) in zwart tot anthraciet.

architectuur:

 • Alle hoofdbouwmassa’s worden vormgegeven als strakke blokvormige elementen met een beeldbepalend vierkant geveldeel (6 x 6 m) naar de straat. De overige bouwdelen liggen terug en variëren in vorm, materiaal en kleur,
 • Het 6 x 6 blok heeft een gesloten karakter met een gevarieerde raamindeling.

patio’s:

Op de ondiepe kavels die liggen tegen de achtertuinen van de woningen aan de zuidzijde van de Court-pendu worden patiowoningen gebouwd waarvan de bouwmassa een afwijkende karakteristiek heeft.

 • Een langgerekt ondiep bouwvolume in twee bouwlagen langs de straat zonder dakopbouw.
 • Een bijgebouw in één bouwlaag loodrecht daarop.

Deze woningen sluiten in materiaal-, kleurgebruik en architectuurstijl aan op de overige woningen in deze woonsfeer.

Bekijk of download hier een pdf-overzicht van de bouwkavels in deelgebied 1.

perceelnummer ligging oppervlakte verkoopprijs v.o.n.
NA 8 Gele Helmbloem 337 m² VERKOCHT
ND 6 Gele Helmbloem 413 m² VERKOCHT
ND 7 Gele Helmbloem 405 m² VERKOCHT
ND 8
Gele Helmbloem 395 m² VERKOCHT
ND 9 Gele Helmbloem 349 m² VERKOCHT
ND10 Gele Helmbloem 369 m2 VERKOCHT

 • Oppervlakten zijn circa maten.
 • De koopsommen zijn vrij op naam, dat wil zeggen inclusief notariskosten en belastingen, doch exclusief financieringskosten en renteverlies.
 • N.B.: deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

Stedenbouwkundige kenmerken

Poelveld noord wordt een eigentijdse woonwijk waarin lichte kleuren in combinatie met veel groen het beeld bepalen. De architectuur in heel Poelveld noord draagt bij aan dit principe door een eigentijdse vormgeving met gevarieerde daken en kleurstellingen. Het gebied is ingedeeld in verschillende woonsferen. Door een evenwichtige combinatie van per straat afgestemde harde eisen aan de bebouwing en kleurstelling en keuzevrijheid in detaillering en uitvoering, wordt een gevarieerd en herkenbaar architectuurbeeld nagestreefd.

Bij Poelveld zuid wordt er uitgegaan van een meer traditioneel vormgegeven woonwijk waarin baksteen in combinatie met sprekende dakvormen en karakteristieke details het beeld bepalen. Maar dan met een eigentijdse vertaling! Ook Poelveld zuid is opgedeeld in een aantal samenhangende woonsferen die afgeleid zijn uit de plaats en betekenis in het plan en de typologie van de woningen en doorvertaald zijn naar architectuurkenmerken.

Beeldkwaliteitplan

Voor het plan is een beeldkwaliteitplan ontwikkeld en dit geeft richting aan de vormgeving en kwaliteit van de toekomstige woningen in het plangebied.

Binnen dit kader wordt de architect uitgedaagd de te realiseren woning op zo creatief mogelijke wijze uit te werken en vorm te geven. In het beeldkwaliteitplan staan de algemene karakteristieken van deze straten beschreven met daarbij de voorgeschreven architectonische kenmerken. Download hieronder het beeldkwaliteitplan van Nieuw Poelveld.

Kavelpaspoort

Van ieder cluster is een kavelpaspoort gemaakt. Hierop staan de belangrijkste gegevens met betrekking tot de ligging, kavelinrichting, maatvoering en bouwgrenzen.

Funderingsadvies

Geonius Geotechniek BV heeft voor het hele plan een grondonderzoek uitgevoerd. Middels dit onderzoek is een funderingsadvies opgesteld aan de hand van de gesteldheid van de grond. Deze gegevens worden aan de koper van een bouwkavel verstrekt met de uitdrukkelijke vermelding dat dit een advisering betreft en niet bindend is. De architect/constructeur dient e.e.a. nauwkeurig te controleren en te onderzoeken of het verstrekte sonderingsadvies ook daadwerkelijk toereikend is voor uw toekomstige woning.

Revisie riolering

De revisiegegevens inzake de riolering, alsmede de ligging huisaansluitingen (g/w/e) kunt u opvragen bij Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV.

De eerste echte stap tot koop is het nemen van een optie

Bent u er voor u zelf al uit welke kavel het meest voldoet aan uw woonwens, dan kunt een optie nemen op deze bouwkavel. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV verstrekt in eerste instantie een optie voor de duur van 2 maanden. Zodat de kandidaatkoper ruim de tijd heeft alles nader uit te zoeken. De financiële haalbaarheid, de architect/aannemer. Misschien bent u al zover dat u een Welstandtoets kunt indienen bij de gemeente. Kortom na die twee maanden weet u meestal wel of uw bouwplan voor u haalbaar is.

Een verkoopgesprek met ons behoort ook tot mogelijkheden, wilt u nog eens van gedachte wisselen dan horen wij dat graag.

Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden BV verstrekt alle informatie die u nodig heeft, ondermeer kavelpaspoort, funderingsadvies, bodemonderzoek(en), bestemmingsplanvoorschriften, beeldkwaliteitplan, maar ook de ligging van de huisaansluiting(en). Kortom alle zaken die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Koopovereenkomst. Het tekenen van de definitieve koopovereenkomst voor de bouwkavel wordt samen met u in overleg bepaald, na het tekenen van deze koopovereenkomst heeft u nog enkele weken voor de afspraak bij de notaris. Daarna is de kavel 100% uw eigendom.

Hulp nodig?

Iedereen die van plan is nieuwbouw te plegen, kan rekenen op intensieve begeleiding. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V. T 043 - 210 02 20.

Stappenplan bouwkavel kopen

De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor plan Nieuw Poelveld regels vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Denk hierbij aan de voorschriften in het bestemmingsplan, regels over de architectuur en beeldkwaliteit, bouwtechnische regelgeving, maar ook aan criteria in verband met veiligheid, milieu en energiezuinigheid. Uw bouwplan moet dus voldoen aan deze regels om van de gemeente een omgevingsvergunning te verkrijgen.

In het bestemmingsplan vindt u de voorschriften waar u als eigenbouwer rekening mee dient te houden. Bijvoorbeeld voor vrijstaande woningen, waar u mag bouwen (bouwvlak), op de erfgrens of enkele meters vanuit de erfgrens. Ook over de inrichting van het perceel, waar de garage gebouwd dient te worden, hoeveel meters vanaf de rooilijn/zijgrens de aanbouw gebouwd mag worden. Het bouwvlak wordt aangegeven op het kavelpaspoort. Bij het ontwerp van de woning dient uw architect hier rekening mee te houden. Maar wij adviseren iedereen: ga ook eens kijken in de straat waar u een kavel wenst te kopen. Zo krijgt u feeling met de omgeving, de bouwstijl en kunt u uw droomhuis hier op aanpassen. Wat het uiteindelijke totaalbeeld van de straat ten goede komt. Eenduidigheid maar toch verschillend.