Deelgebied 6

Kavels Boomkensstraat / Kramsvogel

Algemene principes van bebouwing:
Vrijstaande woningen met zadeldak, zogenaamde villa architectuur.

Nog slechts 1 kavel te koop in dit deelgebied : kavel ZM02

De vrijstaande woningen langs de Boomkensstraat dienen gebouwd te worden in een zgn. 'villa architectuur', met twee bouwlagen en zadeldak waarvan de nok naar de straat is gericht. Beeldbepalende erkers, balkons en entreepartijen. Metselwerk in mooi donkerrood/paars en voorzien van lichte kozijnen.

Met deze woonsfeer presenteert Poelveld-Zuid zich naar de Boomkensstraat, als belangrijke invalsweg van Eijsden, en naar het wijkpark. Het eigen karakter van Zuid dient hier zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te worden gebracht. Door de contrasten met de parkwand van Poelveld-Noord wordt de positie van het wijkpark duidelijk. De verschillende gezichten van de twee buurten naar het wijkpark zorgen voor een beter oriëntatie en herkenbaarheid. Aan de zijde van de Boomkensstraat sluit de nieuwe bebouwing in richting en karakter aan op de bestaande woonbebouwing. Deze voorschriften zijn ook van toepassing voor de kavels gelegen aan de Kramsvogel.
hoofdgebouw:

 • Twee lagen met zadeldak.
 • Dakhelling tussen 40 en 50 graden, per straateenheid gelijk.
 • De vrijstaande woningen met de nok gericht op de weg.


bijgebouw:

 • Aangebouwde garages en bijgebouwen terugliggend t.o.v. voorgevel hoofdgebouw of vooruitspringend langs de boomkensstraat.


kleur- en materiaalgebruik:

 • Gevels; metselwerk in donkerrood/paars per woning genuanceerd.
 • Kozijnen; houtwerk in lichte tinten wit tot beige/licht grijs.
 • Daken; pannen en lei, zwart tot antraciet.


architectuur:

 • Villa architectuur.
 • Sprekende kapvormen met duidelijke dakranden en goten.
 • Afwisseling in horizontale en verticale gevelindelingen/raampartijen.
 • Beeldbepalende erkers, balkons en entreepartijen.

Download hier een pdf-overzicht van de bouwkavels in deelgebied 6.

perceelnummer ligging oppervlakte verkoopprijs v.o.n.
ZM01 Kramsvogel 598 m2 VERKOCHT
ZM02 Kramsvogel 565 m2 optie / € 163.300,--
 • Oppervlakten zijn circa maten.
 • De koopsommen zijn vrij op naam, dat wil zeggen inclusief notariskosten en belastingen, doch exclusief financieringskosten en renteverlies.
 • N.B.: deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

Stedenbouwkundige kenmerken

Poelveld noord wordt een eigentijdse woonwijk waarin lichte kleuren in combinatie met veel groen het beeld bepalen. De architectuur in heel Poelveld noord draagt bij aan dit principe door een eigentijdse vormgeving met gevarieerde daken en kleurstellingen. Het gebied is ingedeeld in verschillende woonsferen. Door een evenwichtige combinatie van per straat afgestemde harde eisen aan de bebouwing en kleurstelling en keuzevrijheid in detaillering en uitvoering, wordt een gevarieerd en herkenbaar architectuurbeeld nagestreefd.

Bij Poelveld zuid wordt er uitgegaan van een meer traditioneel vormgegeven woonwijk waarin baksteen in combinatie met sprekende dakvormen en karakteristieke details het beeld bepalen. Maar dan met een eigentijdse vertaling! Ook Poelveld zuid is opgedeeld in een aantal samenhangende woonsferen die afgeleid zijn uit de plaats en betekenis in het plan en de typologie van de woningen en doorvertaald zijn naar architectuurkenmerken.

Beeldkwaliteitplan

Voor het plan is een beeldkwaliteitplan ontwikkeld en dit geeft richting aan de vormgeving en kwaliteit van de toekomstige woningen in het plangebied.

Binnen dit kader wordt de architect uitgedaagd de te realiseren woning op zo creatief mogelijke wijze uit te werken en vorm te geven. In het beeldkwaliteitplan staan de algemene karakteristieken van deze straten beschreven met daarbij de voorgeschreven architectonische kenmerken. Download hieronder het beeldkwaliteitplan van Nieuw Poelveld.

Kavelpaspoort

Van ieder cluster is een kavelpaspoort gemaakt. Hierop staan de belangrijkste gegevens met betrekking tot de ligging, kavelinrichting, maatvoering en bouwgrenzen.

Funderingsadvies

Geonius Geotechniek BV heeft voor het hele plan een grondonderzoek uitgevoerd. Middels dit onderzoek is een funderingsadvies opgesteld aan de hand van de gesteldheid van de grond. Deze gegevens worden aan de koper van een bouwkavel verstrekt met de uitdrukkelijke vermelding dat dit een advisering betreft en niet bindend is. De architect/constructeur dient e.e.a. nauwkeurig te controleren en te onderzoeken of het verstrekte sonderingsadvies ook daadwerkelijk toereikend is voor uw toekomstige woning.

Revisie riolering

De revisiegegevens inzake de riolering, alsmede de ligging huisaansluitingen (g/w/e) kunt u opvragen bij Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV.

De eerste echte stap tot koop is het nemen van een optie

Bent u er voor u zelf al uit welke kavel het meest voldoet aan uw woonwens, dan kunt een optie nemen op deze bouwkavel. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV verstrekt in eerste instantie een optie voor de duur van 2 maanden. Zodat de kandidaatkoper ruim de tijd heeft alles nader uit te zoeken. De financiële haalbaarheid, de architect/aannemer. Misschien bent u al zover dat u een Welstandtoets kunt indienen bij de gemeente. Kortom na die twee maanden weet u meestal wel of uw bouwplan voor u haalbaar is.

Een verkoopgesprek met ons behoort ook tot mogelijkheden, wilt u nog eens van gedachte wisselen dan horen wij dat graag.

Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden BV verstrekt alle informatie die u nodig heeft, ondermeer kavelpaspoort, funderingsadvies, bodemonderzoek(en), bestemmingsplanvoorschriften, beeldkwaliteitplan, maar ook de ligging van de huisaansluiting(en). Kortom alle zaken die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Koopovereenkomst. Het tekenen van de definitieve koopovereenkomst voor de bouwkavel wordt samen met u in overleg bepaald, na het tekenen van deze koopovereenkomst heeft u nog enkele weken voor de afspraak bij de notaris. Daarna is de kavel 100% uw eigendom.

Hulp nodig?

Iedereen die van plan is nieuwbouw te plegen, kan rekenen op intensieve begeleiding. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V. T 043 - 210 02 20.

Stappenplan bouwkavel kopen

De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor plan Nieuw Poelveld regels vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Denk hierbij aan de voorschriften in het bestemmingsplan, regels over de architectuur en beeldkwaliteit, bouwtechnische regelgeving, maar ook aan criteria in verband met veiligheid, milieu en energiezuinigheid. Uw bouwplan moet dus voldoen aan deze regels om van de gemeente een omgevingsvergunning te verkrijgen.

In het bestemmingsplan vindt u de voorschriften waar u als eigenbouwer rekening mee dient te houden. Bijvoorbeeld voor vrijstaande woningen, waar u mag bouwen (bouwvlak), op de erfgrens of enkele meters vanuit de erfgrens. Ook over de inrichting van het perceel, waar de garage gebouwd dient te worden, hoeveel meters vanaf de rooilijn/zijgrens de aanbouw gebouwd mag worden. Het bouwvlak wordt aangegeven op het kavelpaspoort. Bij het ontwerp van de woning dient uw architect hier rekening mee te houden. Maar wij adviseren iedereen: ga ook eens kijken in de straat waar u een kavel wenst te kopen. Zo krijgt u feeling met de omgeving, de bouwstijl en kunt u uw droomhuis hier op aanpassen. Wat het uiteindelijke totaalbeeld van de straat ten goede komt. Eenduidigheid maar toch verschillend.